KryukovSergey    
Sergey KryukovSenior Technical Assistant

Kazakhstan Alpine Permafrost Laboratory