Kryukov

 

 

 

Sergey Kryukov

 
Senior Technical Assistant
Kazakhstan Alpine Permafrost Laboratory