Kozhevnikov
 
Andrey Kozhevnikov

Technician, Laboratory of Permafrost Engineering

 

 

Tel.: (4112) 390-882